Reklamace

VYŘÍZENÍ REKLAMACE
V případě, že se u zboží projevila výrobní vada, je Vám k dispozici naše reklamační oddělení.

Zašlete, prosím, zboží na adresu: SLAMKA CONSULTING, S.R.O. Šamanova 1062/8 700 30, Ostrava – Zábřeh

Pro uplatnění reklamace nepotřebujete záruční list. Vždy Vám postačí faktura. Délka záruky je 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

V případě vyřízení reklamace výměnou neběží nová záruka na zboží. Pokračuje původní záruka.K reklamaci přiložte: Kopii daňového dokladu. Přesný popis závad a jejich projevů. Reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejdříve, nejpozději však v zákonné lhůtě 30 dnů.

V případě, že reklamujete vadné, nebo nesprávně zaslané zboží, vzniká Vám nárok na vrácení nákladů na zaslání reklamovaného balíku k nám. Pro rychlé vyřízení, nám, prosím, zašlete na info@perfect-air.cz kopii podacího lístku z pošty.

ZÁRUKA ZA JAKOST

Jako doklad o záruce vystavujeme ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta je: u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.Garantujeme, že veškeré vlastnosti a parametry uváděné na webu jsou pravdivé a zboží splňuje veškeré podmínky pro běžné užívání.

Pokud kupující-spotřebitel reklamuje vadu do 6 měsíců od zakoupení, má se zato, že vada vznikla, již při výrobě produktu. Pokud tedy bude vada uznána, autorizovaným servisním střediskem, má kupující nárok na vrácení peněz. Toto se nevztahuje na zboží, které zákazník sám poškodí ať omylem či úmyslně.

NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE
V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).

KONTROLA ZÁSILKY PŘED PŘEVZETÍM
Doporučujeme důkladnou kontrolu stavu zásilky při převzetí od dopravce. Zaměřte se především na kontrolu zevnějšku balíku (neměl by jevit známky poškození, vpichů, potřísnění tekutinou atd.).

Evidentně poškozenou zásilku v žádném případě od přepravce nepřebírejte. Jedná-li se o drobné poškození, uveďte tuto informaci v předávacím listu. Doporučujeme rovněž provést fotodokumentaci dané zásilky. Pokud Vám při převzetí není umožněna kontrola obsahu zásilky, učiňte tak nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky a případný problém spolu s popisem, fotodokumentací a číslem faktury/ dodacího listu zašlete na info@perfect-air.cz.

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

DÁRKY ZDARMA

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.