Podmínky pronájmu

          PŘEDMĚT SMLOUVY

1)    Pronajímatel pronajme nájemci měřící stanici polétavého prachu perfect-Air 10  v počtu __ ks  (dále jen „předmět pronájmu“).

2)  Pronajímatel zašle nájemci předmět pronájmu obratem po obdržení podepsané smlouvy o pronájmu. Zásilka bude obsahovat kromě předmětu pronájmu a příslušenství také “dodací list”, ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden, po kontrole funkčnosti stanice podepsaný zašle pronajímateli. Podpisem tohoto dodacího listu nájemce stvrzuje, že předmět pronájmu je plně funkční.

3)   Pronajímatel zachová pronajatou věc bez vlastních úprav a ve stavu způsobilém k standardnímu užívání. V tomto stavu je povinen ji svým nákladem udržovat.

II.               PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1)   Vlastnická práva přecházejí na nájemce jen v případě odkoupení předmětu pronájmu za zůstatkovou cenu.

2)   Nájemce není oprávněn přenechat předmět pronájmu k užívání jinému.

3)   Nájemce zodpovídá za řádnou péči o předmět pronájmu v běžném provozu. Každý zjištěný                                                  nedostatek nebo poškození předmětu pronájmu nájemce bezodkladně oznámí pronajímateli na      tyto kontaktní údaje: mail info@slamka.cz, nebo na tel. +420 724 874 918.

4)   Změny nebo opravy na věci pronájmu není nájemce oprávněn provádět a jsou vždy prováděny odborně servisem označeným  pronajímatelem.

5)   Pronajímatel je povinen zabezpečit záruční opravy a údržbu předmětu pronájmu na vlastní náklady v místě sídla společnosti.

6)  Nájemce má právo jednou ročně zaslat plně funkční předmět pronájmu k revizi a kalibraci na adresu sídla pronajímatele. Pronajímatel provede bezplatně revizi, vyčištění a kalibraci a zašle zpět pronajímateli.

 III.         NÁJEMNÉ

1)  Nájemce je povinen platit nájemné podle smlouvy.

2) Nájemce není povinen platit nájemné, pokud pro vady věci, které nezpůsobil, nemohl pronajatou věc užívat způsobem dohodnutým. V tomto případě se výše následujícího nájemného sníží o poměrnou část období, kdy předmět pronájmu nebyl provozuschopný.

3) Právo na prominutí nebo na snížení nájemného musí být uplatněno u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebude-li uplatněno do šesti měsíců ode dne, kdy došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím.

4) Datová údržba a uchování historie 365 dní je zahrnuta v ceně pronájmu.

5) K 1. dni následujícího měsíce obdrží nájemce od pronajímatele elektronickou formou fakturu pro platbu za minulé období, se splatností 14 dní ode dne vystavení.

6) V případě neuhrazení nájemného ve stanovené lhůtě, bude smlouva pronajímatelem vypovězena. Pokud se tak stane v povinném minimálním období pronájmu 24 měsíců, nájemce je  povinen uhradit vzniklé náklady ve výši zbylého nájemného do završení konce minimální doby pronájmu.

IV.         DOHODNUTÝ ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ

   1)  Dohodnutý způsob užívání : instalace dle instrukcí v přiloženém manuálu.

 2) Dále viz. všeobecné obchodní podmínky a reklamace na našich stránkách https://www.perfectair.cz/podpora

V.            TRVÁNÍ A PLATNOST SMLOUVY

 1)  Pronájem se sjednává na dobu neurčitou (minimálně však na 24 měsíců), ukončena bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran.  V případě, že nedojde ke vzájemné dohodě smluvních stran, smlouva o pronájmu  bude automaticky ukončena do 1 měsíce (počínaje prvním dnem následujícího měsíce) od doručení písemné výpovědi jedné smluvní strany smluvní straně druhé.

2) Pronájem se sjednává na dobu určitou a to od ___________ do ____________.

3)   Pokud nebude smlouva o pronájmu prodloužena, pronájem končí datem uvedeným ve       smlouvě, nebo po vypršení lhůty ukončení smlouvy jednostrannou výpovědí. Nájemce je povinen demontovat a doručit předmět pronájmu nejpozději do měsíce na adresu pronajímatele.  Pokud doba vrácení přesáhne stanovenou lhůtu, může a bude nájemci účtováno další nájemné období.

4) Minimální doba pronájmu činí 24 měsíců, v případě zájmu o odkoupení stanice se tato doba může zkrátit a stanice bude bude odprodána za zbytkovou cenu.